Co-chomhairleachadh air dreachd de Phlana Cànain Gàidhlig Meadhan Lodainn

Friday October 4th 2019

Sgrìobhte le neach-aithris Midlothian View, Luke Jackson

Eadar-theangaichte le Google Translate.

Bu mhath le Comhairle Meadhan Lodainn beachdan luchd-còmhnaidh fhaighinn air an Dreach Plana Cànan Gàidhlig Meadhan Lodainn. Tha seo a ’mìneachadh rùintean na comhairle airson Gàidhlig san sgìre thairis air na còig bliadhna ri teachd gu 2024.

Tha an sgrìobhainn co-chomhairleachaidh a ’mìneachadh dealas na comhairle a thaobh na rùintean agus na h-amasan a tha sa Phlana Nàiseanta Gàidhlig agus Achd Cànan na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha an Achd seo a’ feuchainn ri inbhe a ’chànain Ghàidhlig fhaighinn mar chànan oifigeil na h-Alba aig a bheil spèis cho-ionann do a ’Bheurla.

Feumaidh fios a bhith aig a ’chomhairle dè na beachdan a th’ aig daoine air a ’phlana agus ma tha cùisean a bharrachd ann a dh’ fheumar a thoirt a-steach.

Tha an eacarsaich co-chomhairleachaidh airson Plana Cànain na Gàidhlig taobh a-staigh raon-ùghdarrais làithreach Oifigear Co-ionannachd is Iomadachd na comhairle leis na gnìomhan riatanach a thaobh leasachadh agus buileachadh a ’phlana air an toirt a-steach don eallach obrach a th’ aca mar-thà a ’cleachdadh pròiseasan agus modhan stèidhichte airson leasachadh poileasaidh.

Tha Bòrd na Gàidhlig na bhuidheann poblach neo-roinneil gnìomhach de Riaghaltas na h-Alba le uallach airson a ’Ghàidhlig.

Tha Achd Cànan na Gàidhlig (Alba) 2005 ag iarraidh air Bòrd na Gàidhlig Plana Cànan Gàidhlig Nàiseanta ullachadh agus a ’toirt cumhachd dha iarraidh air ùghdarrasan poblach, ùghdarrasan ionadail nam measg, Planaichean Cànain Gàidhlig (Cànan Gàidhlig (Alba) 2005, Earrann) ullachadh agus fhoillseachadh 3).

Fhuair Comhairle Meadhan Lodainn fios oifigeil bho Bhòrd na Gàidhlig san Iuchar 2018 gum feum i Plana Cànan Gàidhlig reachdail ullachadh fo fhrèam na h-Achd.

Leis gu bheil Meadhan Lodainn agus na h-ùghdarrasan a tha faisg air làimh am measg na beagan chomhairlean a tha air fhàgail gus dreachd plana a dheasachadh tha a ’chomhairle air a bhith ag obair còmhla ri ùghdarrasan nàbachd agus a’ toirt iomradh air a ’chleachdadh as fheàrr bho na h-ùghdarrasan sin aig a bheil planaichean mu thràth gus dèanamh cinnteach gum faigh sinn buannachd bhon chleachdadh a th’ ann. ann an leasachadh dreachd phlana Midlothian. Tha taic bho Bhòrd na Gàidhlig cuideachd air fiosrachadh a thoirt do leasachadh a ’phlana.

Mar a chaidh a chomharrachadh anns an dreachd plana, tha Comhairle Meadhan Lodainn a ’tuigsinn gum bi na diofar raointean prìomhachais a tha air an comharrachadh sa Phlana Nàiseanta Gàidhlig air an cur an gnìomh sa chiad àite tron ​​Phlana Cànain Gàidhlig aca ach gun èirich cothroman gus an cànan adhartachadh agus a leasachadh tro na ceumannan poileasaidh a th’ ann.

Nì Comhairle Meadhan Lodainn sgrùdadh air geallaidhean poileasaidh gus raointean a chomharrachadh far am faodar Gàidhlig a thoirt a-steach gu for-ghnìomhach agus prìomhachasan a ’Phlana Nàiseanta Gàidhlig a thòiseachadh tro dhòighean a bharrachd.

Tha an dreachd plana a ’toirt fa-near nach eil ach glè bheag de luchd-cleachdaidh Gàidhlig ann am Meadhan Lodainn, ann an 2011 cha robh ach 185 de luchd-còmhnaidh Meadhan Lodainn (timcheall air 0.2% de shluagh Meadhan Lodainn) a’ tuigsinn Gàidhlig, agus cha robh mòran iarrtas air fiosrachadh no conaltradh sa Ghàidhlig. Taobh a-staigh an t-suidheachadh eaconamach a th ’ann an-dràsta chan eil goireasan a bharrachd aige gus iomairtean mòra sam bith a lìbhrigeadh gus solar cànain Gàidhlig a leudachadh, trèanadh cànain Gàidhlig no ath-ùrachadh a dhèanamh air an dearbh-aithne corporra gus a’ Ghàidhlig a thoirt a-steach.

Tha Bòrd na Gàidhlig mothachail air buaidh an t-suidheachaidh eaconamach a th ’ann an-dràsta ge-tà, tha a’ chomhairle ag ràdh gun gabh mòran a dhèanamh airson a ’Ghàidhlig nuair a thèid seirbheisean a thoirt a-steach air stèidh ùrachadh / ath-nuadhachadh, a’ gabhail a-steach tro phròiseasan fastaidh agus comharrachadh sgilean Gàidhlig mar rud riatanach no sgil ion-mhiannaichte.

Gheibhear am plana air an earrann co-chomhairleachaidh air làrach-lìn Comhairle Meadhan Lodainn. Leugh am plana AN-SEO agus innis do na beachdan agad.

Feumar beachdan a chuir a-steach ro Dihaoine 1 Samhain 2019.

Airson tuilleadh fiosrachaidh no leth-bhreac de thoraidhean a ’cho-chomhairleachaidh:

 – Post-d: equalities@midlothian.gov.uk
 – Fòn: 0131 271 3658
 – Sgrìobh gu Oifigear Co-ionannachd, Comhairle Meadhan Lodainn, 1mh Làr Taigh Meadhan Lodainn, Sràid Buccleuch, Dalkeith EH22 1DN

Written by Midlothian View reporter, Luke Jackson

Translation above by Google Translate.

Midlothian Council would like residents’ feedback on the Draft Midlothian Gaelic Language Plan. This outlines the council’s ambitions for Gaelic in the area over the next five years to 2024.

The consultation document outlines the council’s commitment to the aspirations and objectives included in the National Gaelic Language Plan and the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. This Act seeks to secure the status of the Gaelic language as an official language of Scotland commanding equal respect to the English language.

The council needs to know what people think of the plan and if there are additional matters that need to be included.

The consultation exercise for the Gaelic Language Plan falls within the current remit of the council’s Equality and Diversity Officer with the necessary activities relating to the plan development and implementation being incorporated within their existing workload using established processes and procedures for policy development.

Bòrd na Gàidhlig is the executive non-departmental public body of the Scottish Government with responsibility for Gaelic.

The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 requires Bòrd na Gàidhlig to prepare a National Gaelic Language Plan and gives it the power to request that public authorities, including local authorities, prepare and publish Gaelic Language Plans (Gaelic Language (Scotland) Act 2005, Section 3).

Midlothian Council received official notification from Bòrd na Gàidhlig in July 2018 that it has to prepare a statutory Gaelic Language Plan under the framework of the Act.

As Midlothian and its neighbouring authorities are among the few remaining councils to be asked to produce a draft plan the council has been working alongside neighbouring authorities and referring to best practice from those authorities who already have plans in place to ensure that we benefit from existing practice in the development of Midlothian’s draft plan. Support from Bòrd na Gàidhlig has also informed plan development.

As noted in the draft plan, Midlothian Council recognises that the various priority areas identified in the National Gaelic Language Plan will be primarily implemented through their Gaelic Language Plan but that opportunities will arise to promote and develop the language through existing policy measures.

Midlothian Council will examine policy commitments to identify areas where Gaelic can be pro-actively incorporated and the priorities of the National Gaelic Language Plan initiated through additional methods.

The draft plan further notes that Midlothian has relatively few Gaelic users, in 2011 only 185 of Midlothian residents (approx. 0.2% of Midlothian’s population) understood Gaelic, and has had little demand for information or communication in Gaelic. Within the current economic situation it does not have any additional resources to deliver any major initiatives to expand Gaelic language provision, Gaelic language training or overhaul its corporate identity to incorporate Gaelic.

Bòrd na Gàidhlig is aware of the impact of the current economic situation however, the council say a lot can be done for Gaelic when services are included on a renewal / replacement basis, including through recruitment processes and the identification of Gaelic skills as an essential or desirable skill.

The plan can be found on the consultation section of the Midlothian Council website. Read the plan HERE and let the council know what you think.

Comments must be submitted by Friday 1 November 2019.

For more information or a copy of the consultation results:

– Email: equalities@midlothian.gov.uk
– Telephone: 0131 271 3658
– Write to Equality Officer, Midlothian Council, 1st Floor Midlothian House, Buccleuch Street, Dalkeith EH22 1DN

Tweet Share on Facebook
Support Midlothian View from as little as £1. It only takes a minute. Thank you

Comments are closed.